PROPAN

Propan_rgb

PROPAN – Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce

Celem Konkursu PROPAN jest wyłonienie instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzającego najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą instytuty PAN prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub na zasadach określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

W 2016 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów we współpracy z Radą Samorządu Doktorantów PAN będzie organizatorem III edycji konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce – PROPAN. Z ramienia KRD koordynatorem konkursu jest Anna Katarzyna Zaleszczyk, natomiast z ramienia RSD PAN Agata Zerka. W pracach dotyczących przygotowania konkursu PROPAN pomaga również pełnomocnik ds. konkursu PROPAN przy RSD PAN Natalia Pierunek. W chwili obecnej prowadzone są prace dotyczące zmiany formularza konkursowego i regulaminu konkursu, na podstawie przeprowadzonych konsultacji merytorycznych z doktorantami instytutów PAN. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona digitalizacja formularza.

Laureaci konkursu PROPAN 2016 zostaną przedstawieni na Gali Konkursowej, która odbędzie się 18 listopada 2016 roku w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!