Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

w odpowiedzi na liczne zapytania, jakie wpływają do organów KRD, w tym do Rzecznika Praw Doktoranta, dotyczące dopuszczalności obciążania doktorantów podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z uiszczaniem przez uczelnię opłat konferencyjnych za ich udział w konferencjach, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mgr inż. Michał Gajda oraz Rzecznik Praw Doktoranta, mgr Agata Pyrzyńska, zdecydowali się wspólnie wystąpić do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o rozważenie zmian w tym zakresie.

W wystąpieniu zwrócono uwagę na wątpliwości związane z klasyfikowaniem należności uiszczanych przez uczelnię tytułem opłaty konferencyjnej w związku z udziałem doktoranta w odpłatnych konferencjach, jako świadczenia stanowiącego tzw. przychód doktoranta z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  Podniesiono, że tego typu praktyka jest wysoce dyskusyjna z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do nieodpłatnej nauki a także wydaje się pozostawać w sprzeczności z podstawowymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego. Warto podkreślić, że kształcenie na studiach doktoranckich winno stwarzać doktorantom warunki do uczestniczenia przez nich w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. Co więcej, zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowym obowiązkiem doktoranta jest prowadzenie badań, których nie sposób ograniczyć wyłącznie do murów macierzystej uczelni. Zwrócono także uwagę na rolę udziału w konferencjach i seminariach w podnoszeniu doskonałości naukowej i innowacyjności, poprzez możliwą wymianę doświadczeń i konfrontowanie poglądów, czemu bez wątpienia sprzyja uczestnictwo w konferencjach.

Zdaniem Krajowej Reprezentacji Doktorantów praktyka polegająca na nakładaniu obciążeń podatkowych na doktorantów w związku z ich uczestnictwem w konferencjach wydaje się niezasadna. Rozwiązanie to nie tylko nie wspiera, a wręcz uderza w najzdolniejszych i najambitniejszych uczestników studiów doktoranckich, którzy w celu podniesienia jakości swoich badań starają się wyjść poza mury macierzystej uczelni i uczestniczyć w życiu naukowym kraju i zagranicy. W związku z powyższym postuluje się rozważenie zmian legislacyjnych poprzez ujęcie tego typu źródeł przychodu w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki czemu doktoranci zostaliby zwolnieni z tego typu obciążeń.

Treść wystąpienia Przewodniczącego KRD oraz Rzecznika Praw Doktoranta do Ministra Rozwoju i Finansów.