Opinie do projektów aktów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym

Data

Zaopiniowany projekt aktu prawnego

Ciąg dalszy procesu legislacyjnego

2018-04-25 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny RCL
2018-04-23 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie RCL
2018-04-23 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów RCL
2018-04-12 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych RCL
2018-02-19 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania RCL
2018-02-16 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” RCL
2017-11-19 Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce RCL
2017-07-18 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów RCL
2017-02-17 Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

RCL

Sejm

2016-11-07 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych RCL
2016-11-04 Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

RCL

Sejm

2016-08-24 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

RCL

Sejm

2016-08-22 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej RCL
2016-07-25 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej RCL
2016-07-15 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone RCL
2016-07-06 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym RCL

 

Inne opinie i ekspertyzy

Data Zaopiniowany projekt aktu prawnego
2018-05-29 Opinia prawna w sprawie trybu wyboru przedstawiciela KRD do Rady Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia
2018-03-06 Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności tworzenia federacji instytutów PAN bez udziału innych jednostek w świetle projektu z dnia 22 stycznia 2018 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2017-09-04 Ekspertyza prawna dotycząca niektórych zagadnień związanych ze stypendium ministra za szczególne osiągnięcia przyznawanych doktorantom
2017-04-26 Opinia prawna w przedmiocie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania doktorantom przez uczelnie publiczne stypendiów z własnego funduszu stypendialnego
2017-04-08 Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności korzystania przez uczestnika studiów doktoranckich ze świadczeń pomocy materialnej w sytuacji posiadania przezeń stopnia naukowego(wraz ze zdaniem odrębnym)