Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych – DFUM

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) to ogólnopolska organizacją zrzeszająca delegatów reprezentujący samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:

– Gdański Uniwersytet Medyczny;
– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
– Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
– Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Członkowie w Statucie DFUM, za główne cele organizacji uznali reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych. Na płaszczyźnie DFUM toczą się wieloaspektowe dyskusje dotyczące samorządności, funkcjonowania samorządów doktoranckich uczelni medycznych oraz ochrony praw doktorantów.
Funkcję przewodniczącego DFUM pełni mgr Ziemowit Wójcik, reprezentujący Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; funkcję pierwszej wiceprzewodniczącej pełni mgr Karolina Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; funkcje drugiej wiceprzewodniczącej pełni mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak, reprezentująca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dane przekazane przez DFUM, aktualne 2019/02/13