Warszawskie Porozumienie Doktorantów – WPD

Warszawskie Porozumienie Doktorantów (WPD) zostało zawarte dnia 18 grudnia 2008 roku. Inicjatywa utworzenia WPD pojawiła się podczas Zjazdu KRD w Lublinie w 2008 r.

Warszawskie Porozumienie Doktorantów tworzą Reprezentanci Samorządów Doktorantów warszawskich Uczelni i Instytutów Naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie.

Organem uchwałodawczym Porozumienia jest Rada Porozumienia. Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów, zrzeszonych w Porozumieniu, w liczbie po jednym z każdej uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej lub naukowej.

Obecnie w skład Porozumienia wchodzi 17 Uczelni i Instytutów Naukowych PAN:

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Instytut Sztuki Polskiej PAN
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Statutowe cele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

 • Reprezentowanie doktorantów warszawskich
 • Wymiana informacji i doświadczeń
 • Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych
 • Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi

Zarząd Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Przewodnicząca
Katarzyna Kryszczuk
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Kontakt: katarzyna.kryszczuk@wpd.edu.pl

Wiceprzewodniczący
Igor Kilanowski
Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kontakt: igor.kilanowski@krd.edu.pl

Wiceprzewodniczący
Kamil Kuć
Uczelnia: Akademia Sztuki Wojennej
Kontakt: kamil.kuc@wpd.edu.pl

Więcej informacji na stronie Porozumienia: https://wpd.edu.pl oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Warszawskie.Porozumienie.Doktorantow

Dane przekazane przez WPD, aktualne 2019/01/30