Nabór do Zespołu KRD ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich

Nabór do Zespołu KRD ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich

 

Koleżanki doktorantki, koledzy doktoranci,
przed nami reforma nauki i szkolnictwa wyższego, której istotnym elementem jest nowy model kształcenia
doktorantów. Jednocześnie główny ciężar regulacji prawnej dot. doktorantów znajdzie się w regulaminach szkół
doktorskich, nie zaś bezpośrednio w ustawie. Na skutek lakonicznej regulacji ustawowej to właśnie regulaminy szkół
doktorskich będą zatem w największym stopniu determinowały pozycję faktyczną i prawną doktorantów w szkołach
doktorskich. W związku z tym istnieje konieczność wypracowania – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia
środowiska doktoranckiego, a także wzorce międzynarodowe – zbioru dobrych praktyk, które powinny być wdrażane
w regulaminach poszczególnych szkół doktorskich, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia i badań prowadzonych
przez doktorantów, a także poszanowanie ich praw.
W założeniu standardy te mają stanowić konieczny do uwzględnienia wzorzec przy tworzeniu regulaminów, a także
narzędzie pozwalające na ocenę jakości funkcjonowania poszczególnych szkół doktorskich już po uchwaleniu
regulaminów. To zaś pozwoli z jednej strony na formułowanie w tym zakresie niewiążących zaleceń przez KRD, zaś z drugiej strony – o wyróżnianie (nagradzanie) tych szkół doktorskich, które w największym stopniu wypełniają
stworzone przez nas standardy. W ocenie Zarządu KRD sformułowanie takiego zbioru dobrych praktyk może w dużej mierze przesądzić o sukcesie reformy kształcenia doktorantów.


W związku z powyższym, a także w nawiązaniu do naszych wcześniejszych zapowiedzi, m.in. na Otwartym
Posiedzeniu w Opolu, Zarząd KRD ogłasza nabór do Zespołu KRD ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich.
Od kandydatów oczekujemy ukończonego co najmniej I roku studiów doktoranckich, doświadczenia w działalności
naukowej i samorządowej, dyspozycyjności czasowej, wysokiego stopnia zaangażowania oraz odpowiedzialności za
realizowane zadania. Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza przy
uwzględnieniu standardów międzynarodowych, będzie dodatkowym atutem. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się
osób, które będą w stanie zaangażować się w intensywne prace Zespołu.


Kandydaci wraz ze zgłoszeniem powinni przesłać:
– CV ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w działalności w organach
samorządu doktoranckiego i porozumieniach doktoranckich
– list motywacyjny


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2018 r., godz. 23:59 na adres e-mail: anna.kuklinska@krd.edu.pl.
Tytuł wiadomości – „ZESPÓŁ DS. DOBRYCH PRAKTYK”.

Wyboru członków Zespołu, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 8 statutu KRD, dokona Zarząd KRD. Zarząd może przewidzieć
dodatkowe sprawdzenie przygotowania kandydatów, w szczególności w postaci rozmowy rekrutacyjnej. Po
dokonaniu oceny kandydatur Zarząd skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.


Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratoremprzekazanych danych osobowych będzie Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 w Warszawie. Dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji członków Zespołu KRD ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922), kandydat ma prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.