Czy wiesz że… aktywność fizyczna redukuje ryzyko depresji? 


 

DEPRESJA U DOKTORANTÓW

Levecque i wsp. przeprowadzili Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 wśród  3659 doktorantów. Okazało się, że aż 32% badanych wykazało ryzyko rozwoju powszechnych zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji. W porównaniu do ogólnej populacji osób z wyższym wykształceniem doktoranci byli aż 2,43 razy bardziej narażeni na występowanie wspomnianych zaburzeń [1].  

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA REDUKUJE RYZYKO DEPRESJI

W  metaanalizie Schuch i wsp. zsumowano 49 prospektywnych kohortowych badań obejmujących 266 939 osób bez objawów depresji na wstępie.  Na podstawie zsumowanych wyników badań, przy średnio 7,4 letnim okresie obserwacji (follow-up) wykazano, że wysoka aktywność fizyczna redukowała występowanie incydentów depresji o 17% niezależnie od wieku i regionu geograficznego. Badacze nie byli w stanie  określić optymalnej lub minimalnej dawki ruchu ze względu na różne sposoby pomiaru aktywności. Jednakże podgrupowa analiza 4 badań wykazała 22% redukcję ryzyka incydentu depresji przy uprawianiu 150 minut tygodniowo umiarkowanej do energicznej aktywności fizycznej [2].

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POPRAWIA SAMOOCENĘ

W oparciu o badanie 1036 młodych kobiet, Herring zauważył redukcję zaburzeń lękowych poprzez aktywność fizyczną oraz jej pozytywny wpływ na samoocene sfery fizycznej oraz poczucie własnej wartości [3]. Z kolei Ryan wskazywał, że sam niezależny efet poprawy poczucia własnej wartości oraz własnej skuteczności są wystarczające aby uzasadnić antydepresyjne działanie aktywności fizycznej [4].

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POPRAWIA JAKOŚĆ SNU

W badaniu Loprinzi i wsp. 3081 dorosłych (18-85 lat) przez 7 dni nosiło akcelerometry mierzące ich aktywność fizyczną. Po skontrolowaniu wieku, BMI, stanu zdrowia, palenia i depresji wykazano, że osoby bardziej aktywne fizycznie aż w 65% rzadziej odczuwały nadmierną senność. U aktywnych fizycznie badanych wzrosła nie tylko długość snu, ale i ilość głębokiego snu, kluczowego dla przetwarzania nowych informacji przez mózg. Podobnie aktywne fizycznie osoby o wiele rzadziej doznawały skurczów nóg w trakcie snu oraz trudności z koncentracją w przypadku zmęczenia [5].

 

  1. Levecque, K., Anseel, F., Beuckelaer, A. De, Heyden, J. Van Der & Gisle, L. Work organization and mental health problems in PhD students Katia Levecque, Frederik Anseel, Alain De Beuckelaer, Johan Van der Heyden, Lydia Gisle (f) Forthcoming in. 1–33 (2017).
  2. Schuch, F. B. et al. Physical Activity and Incident Depression: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Am. J. Psychiatry 1–18 (2018). doi:10.1176/appi.ajp.2018.17111194
  3. Herring, M. P., O’Connor, P. J. & Dishman, R. K. Self-esteem mediates associations of physical activity with anxiety in college women. Med. Sci. Sports Exerc. (2014). doi:10.1249/MSS.0000000000000323
  4. Ryan, M. P. The antidepressant effects of physical activity: Mediating self-esteem and self-efficacy mechanisms. Psychol. Heal. 23, 279–307 (2008).
  5. Loprinzi, P. D. & Cardinal, B. J. Association between objectively-measured physical activity and sleep, NHANES 2005-2006. Ment. Health Phys. Act. (2011). doi:10.1016/j.mhpa.2011.08.001

 

Zobacz posty