Doktoranckie konsultacje projektu Ustawy 2.0!


Szanowne Koleżanki Doktorantki! Szanowni Koledzy Doktoranci!

W związku z ogłoszonymi konsultacjami najważniejszej ustawy dla uczelni wyższych – nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Ustawa 2.0, ogłaszamy szerokie konsultacje ze środowiskiem doktoranckim.

Na Wasze uwagi czekamy do dnia 9 października 2017 roku!!! Wszelkie sugestie/głosy w dyskusji prosimy przesyłać na adres grupy: USTAWA@KRD.EDU.PL zostaną one poddane analizie oraz przedyskutowane w dalszym procesie opracowywania stanowiska Krajowej Reprezentacji Doktorantów do projektu ustawy.

Celem łatwiejszego procedowanie prosimy o przesyłanie uwag uporządkowanych w następujący sposób:

  • Przytoczenie przepisu z projektu Ustawy (jeśli odnosimy się do aktualnego brzmienia);
  • Uzasadnienie konieczności/zasadności zmiany;
  • Proponowane zmodyfikowane brzmienie lub propozycja wprowadzenia nowego przepisu.

W załączeniu publikujemy raport z podsumowania prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania doktoranckich założeń do Ustawy 2.0 z podziękowaniami dla osób zaangażowanych w dotychczasową dyskusję oraz zaproszeniem do dalszej aktywności.

Projekt Ustawy 2.0 wraz z ustawą wprowadzającą i analizą skutków regulacji znajduje się pod adresem: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt

Zobacz posty