EURODOC w Radzie Europy

Eurodoc jest aktywnie zaangażowany w Radzie Europy w Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy, zwanej Konferencją INGOs. Jest to organ reprezentujący społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy, a Eurodoc ma w niej status uczestnika. Głównym celem Konferencji INGOs jest promocja fundamentalnych dla Rady Europy wartości:  wspieranie demokracji oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja INGOs uczestniczy w pracach […]

Stanowisko EURODOC – wolność akademicka na Węgrzech

EURODOC wydał oświadczenie w sprawie wolności akademickiej wyrażające zaniepokojenie niedawną ewolucją działań rządowych na Węgrzech. Zaprezentowane oświadczenie jest zgodne ze stanowiskiem ALLEA, EUA i Science Europe. Wraz ze wszystkimi najważniejszymi europejskimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie badań i szkolnictwa wyższego, EURODOC podkreśla znaczenie wolności akademickiej jako trzonu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Treść stanowiska jest dostępna pod […]

Doroczna konferencja EURODOC

Uczestniczymy w dorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Eurodoc i Focus Research w Brukseli. Temat przewodni to “Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!” – czyli rozwój, kariera zawodowa, zatrudnialność i doskonalenie się doktorantów. Temat kariery zawodowej po uzyskaniu doktoratu i związanej z tym jakości kształcenia podczas studiów doktoranckich jest nadal ważny […]

Role and position of NGOs in the Council of Europe

Z ramienia KRD i Eurodoc uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji poświęconej bardzo ważnemu tematowi: Pozycja i rola organizacji pozarządowych w Radzie Europy. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Uniwersytet Warszawski oraz Radę Europy.   Na zdjęciach m.in.: Thorbjørn Jagland – Sekretarz generalny Rady Europy, Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych RP, Anna Rurka – […]

Wspólne Stanowisko dot. planu wdrożenia wytycznych planu S

Plan S jest inicjatywą podjętą przez cOAlition S, której celem jest osiągnięcie pełnego i szybkiego dostępu do publikacji naukowych (Open Access) po 1 stycznia 2020 w Europie. Podstawą realizacji planu jest 10 zasad aktualnie opracowywanych jako zbiór wytycznych do wdrożenia. Szczegóły i oficjalne stanowisko EURODOC w sprawie planu wdrożenia wytycznych Planu S przedstawiono poniżej (oryginalny tekst stanowiska dostępny pod […]

Zbliża się konferencja EURODOC 2019

Zbliża się konferencja Eurodoc 2019 W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się najważniejsza dla organizacji Eurodoc coroczna konferencja, po której odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Organizatorami konferencji są Focus Research oraz Eurodoc. Tegoroczna konferencja zatytułowana ‘Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!‘ będzie dotyczyć tematów związanych z szeroko […]

EURODOC informuje o raporcie EUA: Doctoral education in Europe today

EUA Council for Doctoral Education podsumowała ankietę dotyczącą edukacji w Europie na poziomie doktoranckim. Zakres problemów poruszanych w ankiecie, która była podstawą do opracowania wyników, był bardzo szeroki. Oceniono m. in. stopień zmian i spytano czy naprawdę dzisiejsze kształcenie doktoranckie różni się od tego prowadzone dekadę temu. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od listopada 2017 […]

EURODOC i Open Science w Słowenii

Krajowe Stowarzyszenie Doktorantów i Młodych Naukowców Słowenii – myśląc globalnie działa lokalnie organizując wydarzenie nt. Open Science Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku przez jedną z grup roboczych Eurodoc (Open Science Skills Working Group), naukowcy nadal nie są świadomi istoty i znaczenia idei Open Science. Ponadto, wciąż brakuje im umiejętności, kompetencji oraz wsparcia […]

EURODOC wraz z KRD na staży zdrowia psychicznego doktorantów w Polsce i Europie

Zdrowie psychiczne doktorantów i młodych naukowców jest jedną z priorytetowych kwestii dla Eurodoc. Problemem jest brak danych do tworzenia skutecznej polityki wsparcia. Dlatego też Eurodoc podnosi świadomość i wspiera niezależne badania nad problemami zdrowia psychicznego wśród doktorantów w Europie w celu wypracowania właściwych rozwiązań i środków zapobiegawczych. Aktualnie Eurodoc wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) […]

EURODOC i monitorowanie losów absolwentów

Eurodoc dołączył do Grupy Eksperckiej ds. monitorowania losów absolwenta przy Komisji Europejskiej, która powstała z myślą o wymianie doświadczeń i współpracy w zakresie metod obserwacji absolwenckich losów, analizy zebranych danych, a także ich wpływu na rozwój polityki w państwach członkowskich UE. Według Eurodoc, monitorowanie losów absolwentów jest istotną krajową i ogólnoeuropejską inicjatywą, której celem jest […]

EURODOC Workshop – rejestracja tylko do 10.11.2018

Szanowni! Zapraszam  serdecznie na bezpłatny EURODOC Workshop – wyjątkowe spotkanie z przedstawicielami EURODOC, które odbędzie się 16 listopada 2018 r.  w Warszawie w  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4. Warsztaty będą poświęcone m. in. zagadnieniom związanym z otwartą nauką, etyką w pracy naukowca i jakością kształcenia doktorantów i jej ewaluacją. Rejestracja: rejestracja Eurodoc Workshop trwa do […]

Nowy raport EUA Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher Education Area

Kryzys humanistyki to temat znany od lat w Polsce i na świecie. Ostatnio w tej kwestii wypowiedział się nawet prezeska fundacji Mozilla:“Tech suffers from lack of humanities”. Ukazał się też ważny raport EUA – Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, reprezentujące ponad 800 uczelni z 48 krajów. Raport pt: “Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher […]

EURODOC zachęca do udziału w ankiecie Postdoc Survey

Jeśli posiadasz już stopień doktora, prosimy Cię o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego identyfikacji wyzwań i problemów jakich obecnie doświadczają młodzi badacze (postdocs) w Europe. Pytania dotyczą warunków pracy młodych naukowców, perspektyw rozwoju kariery zawodowej, oczekiwań oraz jakości i poziomu życia. Wyniki ankiety pozwolą określić zarówno podobieństwa jaki i różnice w pracy zawodowej i życiu prywatnym “postdocs” […]

EURODOC przeciwko nierówności społecznej i zawodowej

EURODOC przeciwko nierówności społecznej i zawodowej: misją Eurodoc jest reprezentowanie i umacnianie wspólnoty zarówno doktorantów jak i młodych naukowców w Europie w dążeniu do godnego życia zawodowego. Z uwagi na to grupa robocza ds. Równości zajmuje się kwestiami zapewnienia równouprawnienia i walką z dyskryminacją w dostępie do edukacji oraz kariery zawodowej. Aspekty te są szczególnie […]

Eurodoc Workshop

Do pobrania: Ogłoszenie Eurodoc Workshop Program Eurodoc Workshop  

Raport EURODOC na temat uniwersalnych umiejętności i kompetencji

Raport EURODOC na temat uniwersalnych umiejętności i kompetencji (transferable skills and competences)* Młodzi naukowcy rozpoczynający swoją karierę badawczą mierzą się ze zróżnicowanymi możliwościami zatrudnienia, które stają się coraz bardziej międzysektorowe, międzynarodowe oraz interdyscyplinarne. Zdolność transferu umiejętności i kompetencji nabytych w jednym sektorze, które stają się użyteczne w innym, jest ważne przy zwiększaniu szans za zatrudnienie […]

Europejski Kodeks Postępowania ALLEA w zakresie rzetelności badań naukowych

Europejski Kodeks Postępowania ALLEA w zakresie rzetelności badań naukowych Europejska organizacja – All European Academies (ALLEA) – zrzeszająca 59 szkół wyższych z 40 krajów zarówno z nauk ścisłych, jak i humanistycznych, stworzyła dokument promujący rzetelność badań naukowych. Podkreślając własną niezależność od polityki, interesów komercyjnych i ideologicznych odnosi się do następujących zasad i wartości: – wiarygodność […]

Eurodoc również popiera politykę Open Science

Komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów nt. poparcia Unijnej polityki Open Science: EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National Governments   Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) organizacja powstała w 2001 roku z połączenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Association of European Universities) i Konfederacji Konferencji Rektorów Unii Europejskiej (Confederation of European Union Rectors’ Conference) […]

List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie programu Horizon Europe

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Eurodoc wystosował list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji ustanowienia “następcy” programu Horyzont 2020, czyli Programu Ramowego finansującego badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Apelujemy w nim o: wzrost nakładów budżetowych w szczególności na program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i na European Research Council (ERC); utrzymanie dotychczasowego […]

List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie art. 3, 11 i 13 Copyright Directive

W dniu 5 lipca 2018 r. Parlament Europejski zagłosuje nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (Copyright Directive). Eurodoc jako federacja krajowych stowarzyszeń reprezentujących interesy ponad 1 miliona młodych naukowców w Europie oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów mają poważne zastrzeżenia odnośnie art. 3, 11, 13 dyrektywy i jej wpływu na społeczeństwo, […]

Walne zebranie Annual General Meeting (AGM) Eurodoc, Finlandia

20-21 kwietnia 2018 Przewodnicząca KRD Ewelina Pabjańczyk-Wlazło wraz z przedstawicielkami Zespołu ds. Eurodoc Agatą Skwarczyńską i Beatą Zwierzyńską wzięły udział w walnym zebraniu (Annual General Meeting AGM) Eurodoc w Finlandii, na University of Tampere / Tampereen yliopist. Agata Skwarczyńska została koordynatorką newlettera Eurodoc, a Beata Zwierzyńska została wybrana na koordynatorkę zespołu roboczego Employment & Careers […]

Konferencja: Eurodoc Conference 2018: Research Career – a Living Dream?

18-19 kwietnia 2018 Przewodnicząca Ewelina Pabjańczyk-Wlazło wraz z przedstawicielkami Zespołu ds. Eurodoc Agatą Skwarczyńską i Beatą Zwierzyńską wzięły udział w “Eurodoc Conference 2018: Research Career – a Living Dream?” w Finlandii, na University of Tampere / Tampereen yliopisto Tematy. Na konferencji były poruszane m.in. takie tematy jak: programy studiów doktoranckich w Europie oraz jakość współpracy […]

Zespół ds. Eurodoc

mgr inż. Sebastian Chrzanowski Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet w Białymstoku Kontakt: sebachrz@gmail.com mgr inż. Agata Skwarczyńska Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Kontakt: agata.skwarczynska@eurodoc.net mgr inż. Katarzyna Turoń Uczelnia: Politechnika Śląska Kontakt: katarzyna.turon@polsl.pl mgr Beata Zwierzyńska Uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa Kontakt: bea.zwierzynska@gmail.com