Eurodoc również popiera politykę Open Science

Eurodoc również popiera politykę Open Science

Komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów nt. poparcia Unijnej polityki Open Science: EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National Governments

 

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) organizacja powstała w 2001 roku z połączenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Association of European Universities) i Konfederacji Konferencji Rektorów Unii Europejskiej (Confederation of European Union Rectors’ Conference) liczy ponad 850 członków z 47 państw skupiając uczelnie z Europy. EUA wspiera rozwój otwartego dostępu do wiedzy, jako otwartego modelu komunikacji naukowej Open Science, tj. badań naukowych (publikacji) i danych badawczych, głównie jako rezultat badań finansowanych ze środków publicznych oraz ich systemu wymiany jako źródło w pełni otwarte, dostępne i wielokrotnego wykorzystania.

W swoim oświadczeniu EUA wyraża aprobatę dla dotychczasowych wysiłków poczynionych przez Unię Europejską oraz rządy poszczególnych krajów w promowaniu wartości Open Science w ich krajowych programach finansowania badań oraz w ramowym programie UE na rzecz badań naukowych i innowacji.

Wspomniany dokument nawiązuje do poprzednich wytycznych jakie EUA przekazała swoim członkom w sprawie pełnego otwartego dostępu publikowanych treści (Towards Full Open Access) w 2020 roku jak i w kierunku otwartego dostępu do naukowych danych (Towards Open Access to Research Data). Ponadto, podkreśla rolę platformy OpenAIRE jako otwartej platformy naukowej w całej UE oraz utworzenia tzw. europejskiej chmury otwartej nauki (European Open Science Cloud, EOSC).

Opublikowany komunikat zawiera kluczowe kwestie skierowane do instytucji UE obejmujące różne obszary, od potrzeby rozwoju otwartej polityki naukowej, w tym zaangażowania naukowców w strategię Open Access, włączenia idei Open Science w kolejnym Programie Ramowym (FP9), wsparcia w tworzeniu nowej infrastruktury i narzędzi (np. europejskiej chmury otwartej nauki EOSC, platform do publikacji, komunikacji wymiany danych, itd.), wsparcia dla aktualnie rozwijanych infrastruktur i narzędzi wspierających Open Science (np. OpenAIRE), wsparcia dla rozwoju i implementacji nowych metod ewaluacji badań, po ustanowienie przepisów dotyczących użytkowania i ponownego wykorzystania publikacji naukowych i danych, w tym metod eksploracji danych (text and data mining, TDM) służących do ekstrakcji danych z tekstu i ich późniejszej obróbki.

Ponadto, podniesiono kwestie skierowane do rządów poszczególnych krajów m.in. dotyczących włączenia idei Open Science do wszystkich narodowych programów finansowania badań ze środków publicznych oraz zapewnienia zgodności polityk i regulacji krajowych z Unijnymi.

Treść oświadczenia jest dostępna w języku angielskim pod tym adresem.

W rmach Eurodoc prowadzone są grupy robocze. Jedna z nich jest właśnie w temacie Open Science. Jeśli znasz angielski i interesujesz się tym tematem, dołącz do grupy tutaj.