EURODOC wraz z KRD na staży zdrowia psychicznego doktorantów w Polsce i Europie


Zdrowie psychiczne doktorantów i młodych naukowców jest jedną z priorytetowych kwestii dla Eurodoc. Problemem jest brak danych do tworzenia skutecznej polityki wsparcia. Dlatego też Eurodoc podnosi świadomość i wspiera niezależne badania nad problemami zdrowia psychicznego wśród doktorantów w Europie w celu wypracowania właściwych rozwiązań i środków zapobiegawczych.

Aktualnie Eurodoc wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) i włoskim stowarzyszeniem doktorantów (ADI) kładą nacisk na podnoszenie świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego, ułatwia finansowanie badań w kwestiach zdrowia psychicznego, szkoli i wspiera naukowców rozpoczynających karierę, a wreszcie dostarcza zalecenia dotyczące polityki i przykłady tzw. dobrych praktyk.
KRD korzystając z odpowiednio przygotowanego Kwestionariusza (tzw. GHQ-28) podjęło inicjatywę oceny zdrowia psychicznego wśród doktorantów w Polsce. ADI jest w trakcie tworzenia odpowiednich narzędzi i pozyskiwania informacji we współpracy z ośrodkami doradztwa psychologicznego na włoskich uniwersytetach.

Czynniki takie jak brak perspektyw, izolacja społeczna, nie wspierające akademickie środowisko pracy i brak uznania to potencjalne przyczyny rozwoju problemów zdrowia psychicznego wśród młodych badaczy. Wstępne wyniki dostarczone przez KRD są alarmujące. Około 45% polskich doktorantów odczuwa przemęczenie, permanentny stres i przygnębienie.
W związku z tym, istotne jest, aby istniały odpowiednie struktury wsparcia zdrowia mające na celu wspieranie kandydatów na doktorantów, aby doktorzy znaleźli inspirujące wskazówki oraz zadowalające i konstruktywne relacje w pracy, a także aby mogli optymalnie rozwinąć się w perspektywie zawodowej jak i poza środowiskiem akademickim.
Cały dokument jest dostępny w języku angielskim pod tymadresem.
Źródło: eurodoc.net

Więcej wiadomości w ramach EURODOC

Image: https://pixabay.com/pl/zdrowia-psychicznego-wellness-2019924/

Zobacz posty