Kongres Porozumień Lokalnych „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego”

Kongres Porozumień Lokalnych „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich ogłaszają rekrutację uczestników na Kongres Porozumień Lokalnych pod nazwą „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanym dalej „BoN”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”.

Celem zadania publicznego jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie motywów i form współpracy sfery nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako istotnych aspektów wynikających z konieczności podniesienia poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienia jej powiązań z biznesem oraz wzrostu jej międzynarodowej konkurencyjności.

Realizacji tego celu ma służyć organizacja 2-dniowego Kongresu Porozumień Lokalnych „Nauka gwarantem lokalnego rozwoju” z udziałem środowiska nauki – reprezentowanego przez doktorantów, jak również przedstawicieli magistratu i przedsiębiorstw. Podczas paneli dyskusyjnych poświęconych tematom współpracy szkół doktorskich z otoczeniem społeczno-gospodarczym, możliwościom rozwoju młodych naukowców, korzyściom wynikającym z włączania doktorantów w strategiczne projekty rozwoju lokalnego etc. Poza panelami dyskusyjnymi odbędą się prezentacje dokonań doktoranckich kół naukowych, a także prezentacje przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskiwania od nich środków grantowych dla młodych naukowców zachęcając tym samym do współpracy nauki i biznesu. Ponadto w ramach kongresu przeprowadzone zostaną profesjonalne szkolenia przygotowujące do pisania wniosków grantowych, tworzenia portfolio biznesowego w mediach społecznościowych, a także dotyczące komercjalizacji wiedzy naukowej.

Oferujemy:

  • nieodpłatny udział w 2-dniowej konferencji naukowej (25-26 października);
  • zakwaterowanie i wyżywienie podczas 2-dniowej konferencji we Wrocławiu;
  • możliwość skorzystania z dodatkowego noclegu w terminie 24/25 października – po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.

Szczegóły, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa zawarto w Regulaminie Kongresu Porozumień Lokalnych pod nazwą „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego”.

Termin wydarzenia: od 25 października (piątek) do 26 października (sobota) 2019 r.
Miejsce wydarzenia: Politechnika Wrocławska
Maksymalna liczba miejsc objętych całkowicie BEZPŁATNYM uczestnictwem: 50
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.10.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://forms.gle/qRiXtfkr1sLsuKPU9 oraz przesłanie na adres: bon@krd.edu.pl
następujących dokumentów:

  • skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1,
  • skan podpisanej akceptacji regulaminu stanowiącą załącznik nr 2,
  •  skan podpisanej zgody na przetwarzane wizerunku stanowiącą załącznik nr 3.

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Zgłoszenie – Kongres PDUW” oraz podanie w treści maila imienia, nazwiska i numeru telefonu.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wysłanie podpisanych skanów WSZYSTKICH ww. dokumentów na podany adres mailowy.
Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z §4 i 5 Regulaminu Kongresu Porozumień Lokalnych pod nazwą „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego”


01. Ogłoszenie_BoN_Nauka gwarantem rozwoju regionalnego

02. Regulamin_BoN_Nauka gwarantem rozwoju regionalnego

03. Zał1_BoN_Nauka gwarantem rozwoju regionalnego

04. Zał2_BoN_Nauka gwarantem rozwoju regionalnego

05. Zał3_BoN_Nauka gwarantem rozwoju regionalnego

Dodaj komentarz