Program im. Iwanowskiej – wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła 9 października 2018 r. konkurs w ramach Programu imienia Iwanowskiej umożliwiającego doktorantom wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie (na okresy 6-12 mies.).

O udział w Programie im. Iwanowskiej będą mogły ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • odbycie części studiów doktoranckich;
  • zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
  • prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską:

1)  doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  lub instytutach międzynarodowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)  w chwili składania wniosku zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub

3)  realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Deadline na składanie wniosków: 18 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Zobacz posty