Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm

Po ponad dwóch latach prac nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce trafiła do Sejmu. W dniu 3 lipca 2018 r., w późnych godzinach wieczornych odbyło się trzecie czytanie, a Sejm, głosami 233 posłów i posłanek przyjął proponowaną treść aktu prawnego.

Dla społeczności doktoranckiej oznacza to między innymi:
 przebudowanie modelu kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich,
 powszechny system stypendialny – najpierw 2 350 zł brutto, a po ocenie śródokresowej 3 632 zł brutto (składki na ubezpieczenie społeczne, a czas kształcenia wliczony w staż pracy),
 urlopy rodzicielskie (macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów,
 60 godzin praktyk dydaktycznych,
 indywidualny plan badawczy powstający w ciągu pierwszych 12 miesięcy kształcenia,
 nowe zasady przyznawania stopnia doktora ( 3 recenzentów, język na poziomie C1),
nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora.

Więcej informacji na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl/aktualnosci

Projekt do pobrania: konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt