Patronat KRD

W celu przyznania patronatu  honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów dla wydarzenia należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatu, a następnie na adres promocja@krd.edu.pl przesłać następujące załączniki:


1) wniosek o udzielenie patronatu honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zawierającego w szczególności takie informacje jak: dane adresata i nadawcy, a także powód i uzasadnienie występowania z wnioskiem o patronat honorowy;


2) formularz zgłoszeniowego wydarzenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);


3) oświadczenie Wnioskodawcy o zachowaniu dobrego imienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);


4) oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem patronatu honorowego KRD (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu);


6) w przypadku gdy przedsięwzięciem jest konkurs lub konferencja należy dołączyć pełny regulamin wydarzenia.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski!


Promocja wydarzeń przez KRD

Twoja konferencja lub inicjatywy mogą być również promowane przez KRD!

Wystarczy na adres promocja@krd.edu.pl wysłać wypełniony załącznik nr 5

Pomoc w promocji konferencji/inicjatywy obejmuje: