Patronat KRD

W celu przyznania patronatu  honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów dla wydarzenia należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatu, a następnie na adres promocja@krd.edu.pl przesłać następujące załączniki:


1) wniosek o udzielenie patronatu honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zawierającego w szczególności takie informacje jak: dane adresata i nadawcy, a także powód i uzasadnienie występowania z wnioskiem o patronat honorowy;


2) formularz zgłoszeniowego wydarzenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);


3) oświadczenie Wnioskodawcy o zachowaniu dobrego imienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);


4) oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem patronatu honorowego KRD (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu);


6) w przypadku gdy przedsięwzięciem jest konkurs lub konferencja należy dołączyć pełny regulamin wydarzenia.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski!


Promocja wydarzeń przez KRD

w celu rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych Krajowej Reprezentacji Doktorantów
(na stronie internetowej oraz fanpage’u na portalu facebook.com/Krajowa Reprezentacja Doktorantów) należy dodatkowo wypełnić wniosek stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu w formacie docx. do wniosku należy dołączyć grafikę dotyczącą wydarzenia z umieszczonym logotypem Krajowej Reprezentacji Doktorantów.