Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nowy Konkurs na Prezydium XVIII Zjazdu Wyborczego KRD


Ze względu na brak przedłożenia przez jednego z kandydatów na członka Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów dokumentów, niezbędnych do pełnienia
tej funkcji w wyznaczonym terminie uprzejmie informujemy, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nowy Konkurs na Prezydium XVIII Zjazdu Wyborczego KRD.

Wymagania:

  1. Posiadanie statusu doktoranta – potwierdzonego zaświadczeniem wydanym poprzez właściwy podmiot prowadzący kształcenie doktorantów;
  2. Przesłanie krótkiego pisemnego uzasadnienia na kształt listu motywacyjnego, w którym kandydat przedstawi swoje doświadczenie związane z udziałem w Zjazdach KRD oraz innych inicjatywach KRD wpływających na zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  3. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego;
  4. Podpisanie i przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 5 grudnia 2021 r., do godziny 23:59 na adres: sekretariat@krd.edu.pl. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowego Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, który został przyjęty przez Delegatów podczas Zjazdu Delegatów KRD zwołanego w trybie nadzwyczajnym w Krakowie.

Konieczność powołania Prezydium Zjazdu wynika z § 6a. Statutu KRD przyjętego podczas Zjazdu Delegatów KRD zwołanego w trybie nadzwyczajnym w Krakowie. W przypadku zatwierdzenia Statutu KRD przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zjazd zobligowany jest do prowadzenia obrad według zasad określonych w nowym statucie, które przewidują powołanie Prezydium Zjazdu.

Treść § 6a. Statutu KRD  przyjętego podczas Zjazdu Delegatów KRD zwołanego w trybie nadzwyczajnym w Krakowie:
1. Posiedzeniem Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu, którego kadencja trwa od wyboru do momentu zakończenia posiedzenia.
2. Członkiem Prezydium Zjazdu może być doktorant niebędący członkiem organu wybieranego przez Zjazd.
3. W skład Prezydium Zjazdu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.
4. Wyboru 3 członków Prezydium Zjazdu dokonuje Zarząd KRD na zasadach określonych i podanych do publicznej wiadomości nie później niż w dniu ogłoszenia terminu i miejsca posiedzenia Zjazdu na stronie internetowej KRD.
5. Wyboru Przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza Zjazdu dokonuje Zjazd spośród osób uprawnionych do udziału w Zjeździe.
6. Przewodniczący Zjazdu, a w czasie jego nieobecności działający z jego upoważnienia członek Prezydium Zjazdu, kieruje obradami Zjazdu.
7. Sekretarz Zjazdu odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji Zjazdu,
w tym w szczególności zbieranie wszelkiej dokumentacji dotyczącej obrad Zjazdu, takich jak treść wniosków formalnych.
8. Prezydium Zjazdu jest odpowiedzialne za przygotowanie protokołu:
1) ze Zjazdu w terminie do 5 stycznia następnego roku kalendarzowego;
2)ze Zjazdu zwołanego w trybie nadzwyczajnym w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia zjazdu.
9. W przypadku niepodjęcia czynności przez Prezydium Zjazdu stwierdzonego uchwałą Komisji Rewizyjnej kierowanie obradami Zjazdu powierza się delegatowi najstarszemu wiekiem niebędącego członkiem organu wybieranego przez Zjazd, który wyrazi na to zgodę. W zakresie przygotowania protokołu wsparcie osobie kierującej obradami Zjazdu w tym trybie udziela Zarząd KRD ustępującej kadencji.
10. W przypadku braku zgody na powierzenie kierowania obradami Zjazdu, o której mowa w ust. 8 następuje przerwa w obradach Zjazdu do czasu niezwłocznego wyboru nowego Prezydium Zjazdu. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Uchwała-Zarządu-77.2021

Zobacz posty