Nabór do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza otwarty nabór do Komisji Prawnej funkcjonującej przy Zarządzie KRD.


Aktywność w Komisji Prawnej obejmuje m.in.:

– udział w procesie opiniowania aktów prawnych,

– przygotowywanie projektów stanowisk KRD w sprawach dotyczących doktorantów,- uczestnictwo w konsultacjach środowiskowych,

– udział w spotkaniach roboczych Komisji oraz komisjach sejmowych i senackich,

– w 2020 r. partycypacja z ramienia KRD w pracach nad nowelizacjami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o PAN.


W pracach Komisji Prawnej mogą uczestniczyć również osoby niemające jeszcze/już statusu doktoranta, jak i te nieposiadające wykształcenia prawniczego. 


KRD, w tym członkowie i członkinie Komisji Prawnej, są postrzegani w środowisku akademickim jako jedni z najbardziej aktywnych i merytorycznych interesariuszy w procesie legislacyjnym w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Wybór dotychczasowych ekspertyz Komisji Prawnej znajdziesz tu: https://krd.edu.pl/o-nas/komisje-i-pelnomocnicy/komisja-prawna/.
Zaangażowanie w ramach Komisji Prawnej ma charakter pracy pro bono, jednak jej członkinie i członkowie mogą brać udział w projektach grantowych KRD dotyczących m.in. zagadnień prawnych, jak i uczestniczyć w licznych wydarzeniach organizowanych przez KRD.


Zgłoszenia (CV – uwzględniające m.in. dotychczasowy dorobek naukowy i społeczny w sprawach związanych z działalnością KRD oraz – ewentualnie – propozycje co do usprawnienia prac Komisji Prawnej), jak i wszelkie zapytania nt. rekrutacji należy przesyłać do dnia 18 lutego 2020 r. na adres mailowy sekretarza KRD i członka Zarządu ds. prawnych, jednocześnie przewodniczącego Komisji Prawnej, Przemysława Brzuszczaka: przemyslaw.brzuszczak@krd.edu.pl.

Dołącz do nas!

Zobacz posty

Dodaj komentarz