Nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
W związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej i § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Zarząd Krajowej
Reprezentacji Doktorantów ogłasza nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej.
Zgłoszenie można przesyłać poprzez nadesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego na adres
poczty elektronicznej rekrutacja@krd.edu.pl do dnia 28 września 2017 r. (czwartek) godz. 20:00.
W obu dokumentach należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o nadanie wysyłanej wiadomości tematu:

Zgłoszenie kandydatury do Rady NAWA

Od kandydatów wymagamy:

 • znajomości zagadnień związanych z:
  • międzynarodową mobilnością studentów, doktorantów i młodych naukowców;
  • międzynarodową wymianą akademicką
  • procesem umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
 • doświadczenia w działalności samorządowej na szczeblu co najmniej uczelnianym/PAN lub w organizacjach związanych z mobilnością akademicką;
 • dyspozycyjności czasowej niezbędnej do uczestnictwa w pracach Rady Narodowej Agencji
 • Wymiany Akademickiej, w szczególności w posiedzeniach tejże Rady;
 • deklaracji współpracy z Zarządem KRD w zakresie reprezentacji doktorantów w Narodowej
  Agencji Wymiany Akademickiej;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • posiadania statusu doktoranta.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość aktów normatywnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem
  szczegółowych założeń i koncepcji przygotowywanej nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
  wyższym (tzw. Ustawa 2.0);
 • doświadczenia w pracy w organach uczelni lub jednostki naukowej, w szczególności
  zajmujących się zagadnieniami związanymi z kształceniem, mobilności lub jakością
  kształcenia;
 • znajomość dotychczasowych stanowisk i opinii Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
 • odbyte staże i wymiany zagraniczne w trakcie I,II lub III stopnia studiów.