Nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


OGŁOSZENIE

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2020 – 2021 w liczbie 2 osób.

Kadencja RGNiSW rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i trwa 4 lata. Przedstawiciele doktorantów są powoływani na członków RGNiSW na okres określony odpowiednio w statucie KRD. Zgodnie ze statutem KRD § 15 ust. 1 pkt 8 kadencja trwa 2 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

Ta sama osoba może pełnić funkcję członka RGNiSW nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz.1668, 2024 i 2445 oraz z 2019 r. poz. 276) i ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości. Rada współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.

Organy władzy publicznej zasięgają opinii Rady w sprawach:

  • zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej;
  • projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki;
  • projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów.

Zasady naboru

Tryb procedowania Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów podczas naboru określa Regulamin Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów Kolegialnych z dnia 25 sierpnia 2019 roku, dostępny w załączniku (zał.2).

Wymagania:

Przedstawicielem doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego może być osoba, która:

  • posiada status doktoranta;
  • spełnia wymagania określone w art. 332 ust.1 pkt 1-3 Ustawy;
  • ukończy co najmniej 1 rok studiów doktoranckich.

Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego w szczególności Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz doświadczenie w działalności naukowej, samorządowej oraz we współpracy z KRD.

Wymagane dokumenty

Zgłaszający samorząd doktorantów przesyła komplet dokumentów zawierający:

  • oświadczenie o poparciu kandydata;
  • CV i list motywacyjny kandydata;
  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zał.1).

Zgłoszenia należy przesłać na adres gracjana.wozniak@krd.edu.pl do dnia 29.10.2019r. do godz. 18:00. Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Rekrutacja – przedstawiciel doktorantów RGNiSW”.

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 w Warszawie. Dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z RODO kandydat ma prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.


OGŁOSZENIE RGNiSW 2020.2021.

Załącznik 1. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych – RGNiSW

Załącznik nr 2. Regulamin prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk

Zobacz posty

Dodaj komentarz