Ekspertyzy prawne

Opinie do projektów aktów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym

Data

Zaopiniowany projekt aktu prawnego

Ciąg dalszy procesu legislacyjnego

2019-05-20 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela RCL
2019-01-24 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów RCL
2019-01-21 Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów RCL
2018-11-21 Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (wersja z dnia 26 października 2018 r.) RCL
2018-11-02 Projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (projekt z dnia 11 października 2018 r.) RCL
2018-10-16 Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (projekt z dnia 14 września 2018 r.) RCL
2018-09-24 Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (projekt z dnia 6 września 2018 r.) RCL
2018-08-31 Projekt rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych RCL
2018-08-31 Projekt rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on RCL
2018-08-29 Projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (projekt z dnia 27 lipca 2018 r.) RCL
2018-08-29 Projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (projekt z dnia 30 lipca 2018 r.) RCL
2018-08-20 Projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (wersja z dnia 25 lipca 2018 r.) RCL
2018-08-16 Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (projekt z dnia 9 lipca 2018 r.) RCL
2018-08-12 Projekt rozporządzenia w sprawie studiów (projekt z dnia 11 lipca 2018 r.) RCL
2018-08-12 Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny programowej (projekt z dnia 10 lipca 2018 r.) RCL
2018-08-12 Projekt rozporządzenia w sprawie kredytów studenckich (projekt z dnia 9 lipca 2018 r.) RCL
2018-07-30 Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (projekt z dnia 5 lipca 2018 r.) RCL
2018-07-30 Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (projekt z dnia 6 lipca 2018 r.) RCL
2018-07-30 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (projekt z dnia 26 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-30 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (projekt z dnia 27 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-25 Projekt rozporządzenia w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (projekt z dnia 21 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-23 Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-23 Projekt rozporządzenia w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-23 Projekt rozporządzenia w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-23 Projekt rozporządzenia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (projekt z dnia 21 czerwca 2018 r.) RCL
2018-07-23 Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej (projekt z dnia 20 czerwca 2018 r.) RCL
2018-04-25 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny RCL
2018-04-23 Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie RCL
2018-04-23 Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów RCL
2018-04-12 Projekt rozporządzenia w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych RCL
2018-02-19 Projekt rozporządzenia w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania RCL
2018-02-16 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” RCL
2017-11-19 Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce RCL
2017-07-18 Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów RCL
2017-02-17 Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

RCL

Sejm

2016-11-07 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych RCL
2016-11-04 Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

RCL

Sejm

2016-08-24 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

RCL

Sejm

2016-08-22 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej RCL
2016-07-25 Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej RCL
2016-07-15 Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone RCL
2016-07-06 Projekt rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym RCL

Inne opinie i ekspertyzy

Data Zaopiniowany projekt aktu prawnego
2018-10-17 Opinia prawna w sprawie opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora uiszczanych przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, a ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2018-05-29 Opinia prawna w sprawie trybu wyboru przedstawiciela KRD do Rady Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia
2018-03-06 Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności tworzenia federacji instytutów PAN bez udziału innych jednostek w świetle projektu z dnia 22 stycznia 2018 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2017-09-04 Ekspertyza prawna dotycząca niektórych zagadnień związanych ze stypendium ministra za szczególne osiągnięcia przyznawanych doktorantom
2017-04-26 Opinia prawna w przedmiocie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania doktorantom przez uczelnie publiczne stypendiów z własnego funduszu stypendialnego
2017-04-08 Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności korzystania przez uczestnika studiów doktoranckich ze świadczeń pomocy materialnej w sytuacji posiadania przezeń stopnia naukowego(wraz ze zdaniem odrębnym)