KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

art. 339 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)


W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo w szczególności do:

  • reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych
  • wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych;
  • ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą;
  • dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów;
  • wspieranie i promowanie samorządności doktorantów;
  • kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym doktorantów;
  • podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród doktorantów przez działalność informacyjną, naukową i kulturalną w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej;
  • wspieranie mobilności doktorantów;
  • prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.