III Otwarte Posiedzenie Zarządu w Gdańsku 2022

W dniach 16-18.09.2022 gościliśmy w murach Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie odbyło się III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów połączone ze Zjazdem Delegatów zwołanym w trybie Nadzwyczajnym. 


Wydarzenie rozpoczęliśmy piątkowym panelem dyskusyjnym, poruszającym kwestie umiędzynarodowienia polskich ośrodków akademickich.
Moderatorzy:
mgr Sebastian Czechowicz, Pełnomocnik KRD ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu
mgr Monika Wilanowska, Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Paneliści:
Piotr Serafin, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
dr hab. Arnold Kłonczynski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskie
j

Podczas sobotnich obrad mieliśmy okazję gościć:
prof. dr hab. inż. Macieja Bagińskiego, Kierownika Studiów Doktoranckich, Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju i Internacjonalizacji
dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia


Porządek obrad przeznaczyliśmy głównie na omówienie zmian w statucie Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które następnie poddaliśmy pod głosowanie. Przyjęto kilka poprawek stylistycznych i merytorycznych. Wersje statutu w nowym brzmieniu opublikujemy niezwłocznie po stwierdzeniu zgodności z prawem przyjętych zmian.
Dodatkowo podczas obrad poruszona została kwestia podniesienia stypendium doktoranckiego.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie serdecznie podziękować współorganizatorom Zjazdu Delegatów zwołanego w trybie Nadzwyczajnym oraz III Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD za wszelką udzieloną pomoc. Dziękujemy:

Uniwersytetowi Gdańskiemu

Politechnice Gdańskiej

Uniwersytetowi Medycznemu w Gdańsku

Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych

Również gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu.