Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich – PDUW

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW) stanowi forum współpracy dla samorządów doktorantów miasta Wrocław.

 

Do zadań PDUW w szczególności należy:

 1. reprezentowanie środowiska doktorantów wrocławskich;
 2. współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów;
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących doktorantów;
 4. występowanie z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów władzy publicznej;
 5. wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących doktorantów wrocławskich;
 6. propagowanie interesów oraz obrona praw doktorantów;
 7. rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów;
 8. współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów;
 9. wspieranie inicjatyw wrocławskiego środowiska doktorantów;
 10. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych oraz podejmowanie innych działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji wśród doktorantów oraz popularyzacja nauki;
 11. wspieranie rozwoju mobilności wśród doktorantów;
 12. współpraca z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami
  w celu promocji i aktywizacji środowiska doktorantów;
 13. budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich środowisk akademickich;
 14. integracja środowiska doktorantów – wymiana informacji i doświadczeń;
 15. propagowanie interdyscyplinarności projektów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach prac doktorskich.

Przewodniczący:
mgr Dominik Delczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Wiceprzewodniczący:
lek. Stanisław Supplitt (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Sekretarz:
mgr Kamila Chrobot (Uniwersytet Wrocławski)

Więcej informacji na stronie Porozumienia: www.pduw.edu.pl oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/PDUWroc/

 

Dane przekazane przez PDUW, aktualne 2021/01/27