Warszawskie Porozumienie Doktorantów zostało zawarte dnia 18 grudnia 2008 rokuInicjatywa utworzenia WPD pojawiła się podczas Zjazdu KRD w Lublinie w 2008 r.

Warszawskie Porozumienie Doktorantów tworzą Reprezentanci Samorządów Doktorantów warszawskich Uczelni i Instytutów Naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie.

Organem uchwałodawczym Porozumienia jest Rada Porozumienia. Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów, zrzeszonych w Porozumieniu, w liczbie po jednym z każdej uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej lub naukowej.

Obecnie w skład Porozumienia wchodzi 17 Uczelni i Instytutów Naukowych PAN:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Akademia Obrony Narodowej
 3. Akademia Pedagogiki Specjalnej
 4. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Studiów Politycznych PAN
 9. Instytut Sztuki Polskiej PAN
 10. Politechnika Warszawska
 11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 12. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 14. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 15. Uniwersytet Warszawski
 16. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 17. Wojskowa Akademia Techniczna

Statutowe cele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

 1. Reprezentowanie doktorantów warszawskich
 2. Wymiana informacji i doświadczeń
 3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych
 4. Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi

 

Zarząd Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Przewodnicząca

mgr inż. Katarzyna Kryszczuk
Uczelnia: Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Kontakt: katarzyna.kryszczuk@gmail.com,

Wiceprzewodnicząca

mgr inż. Patrycja Florczuk-Kołomyja
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wiceprzewodnicząca

mgr Joanna Stróżek
Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wiceprzewodniczący

mgr Igor Kilanowski
Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Więcej informacji na stronie Porozumienia: https://wpd-warszawa.wixsite.com/wawpd oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Warszawskie.Porozumienie.Doktorantow/?fref=ts