Oświadczenie KRD w sprawie dyskryminacji w przestrzeni publicznej


Krajowa Reprezentacja Doktorantów jednoznacznie potępia jakiekolwiek działania, mające znamiona dyskryminacji, w szczególności ze względu na orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wiek czy wyznanie.

Mając na uwadze troskę o tworzenie i stymulowanie uwarunkowań niezbędnych do nieskrępowanego rozwoju każdego doktoranta, Krajowa Reprezentacja Doktorantów powoła zespół ds. równego traktowania, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie oraz nagłaśnianie jakichkolwiek przypadków dyskryminacji w środowisku akademickim.

Oświadczenie KRD w sprawie dyskryminacji w przestrzeni publicznej

Zobacz posty

Dodaj komentarz