Pierwsze czytanie ustawy 2.0 w Sejmie


Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – projekt dotyczący skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich wpłynął do Sejmu  i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
Pierwsze czytanie odbędzie się we wtorek, 8 maja – jak czytamy w prezentowanym na stronie porządku obrad: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp  (punkty 18. – czytanie ustawy oraz 19. – prezentacja przepisów przejściowych).

Treść ustawy dostępna jest TUTAJ!

 

Zobacz posty