Porozumienie KRASP-KRD


Z radością informujemy, że 13 kwietnia 2023 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego KRASP oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów, reprezentowaną przez mgr. inż. Michała Klimczyka, Przewodniczącego KRD.

W ramach współpracy obie instytucje zobowiązały się do podjęcia starań w celu wypracowania wspólnego stanowiska i rozwiązań w sprawie wnoszenia opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przez uczestników studiów doktoranckich, poprawy warunków kształcenia doktorantów, możliwości i realizacji i obrony międzydziedzinowych rozpraw doktorskich oraz krótkoterminowych form akademickiej współpracy międzynarodowej. KRASP i KRD wspólnie zadeklarowały podejmowanie działań na rzecz wzmacniania warsztatu młodych naukowców oraz popularyzowania kształcenia doktoranckiego poprzez doskonalenie oferty kształcenia i programów grantowych kierowanych do doktorantów.

Porozumienie KRASP-KRD

Zobacz posty