Szkoła Doktorska – jak to się robi?

Celem działania publicznego „Szkoła doktorska – jak to się robi?” było przede wszystkim wypracowanie w środowisku doktoranckim (rozumianym jako samorządy doktoranckie oraz przedstawiciele doktoranckich porozumień branżowych) zbioru dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania szkół doktorskich. Podjęte działania miały w założeniu prowadzić do podniesienia świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących tworzonych na kanwie nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce szkół doktorskich, a także praw i obowiązków doktoranta w nowej rzeczywistości ustawowej. Podkreślenia wymaga fakt, że ze względu na dużą swobodę regulacyjną pozostawioną podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie i organom uchwalającym regulaminy tych szkół, należało wypracować – w skali lokalnej – dobre praktyki funkcjonowania takich szkół, od których będzie zależała jakość kształcenia oraz pozycja prawna i faktyczna doktorantów. Cel ten zrealizowano poprzez zrekrutowanie grupy doktorantów, której celem było przeprowadzenie konsultacji na terenie kraju w zakresie proponowanych przez lokalne samorządy dobrych praktyk, jakie powinny przyświecać tworzącym szkoły doktorskie. Ponadto w konsultacje włączono ekspertów zagranicznych EURODOC, którzy wskazywali najbardziej cenione praktyki w ich rodzimych uczelniach. Zebrane informacje zostały opracowane i wydane w postaci Raportu z konsultacji dostępnego TUTAJ. Wydarzeniem podsumowującym działania było zaproszenie przedstawicieli EURODOC na Konferencję „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” i rozszerzenie dyskusji na temat zmian czekających polskich doktorantów w środowisku międzynarodowym.
W ramach projektu została także zmodyfikowana i uzupełniona o nowe treści strona www.prawadoktoranta.pl