PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA STUDIACH DOKTORANCKICH-PETYCJA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA STUDIACH DOKTORANCKICH-PETYCJA

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wypełnienia petycji dotyczącej przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich na studiach doktoranckich: Petycja

Propozycja nowelizacji:  

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie: z „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, a niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”