Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie terminu składania indywidualnego planu badawczego w szkołach doktorskich

Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie terminu składania indywidualnego planu badawczego w szkołach doktorskich

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie terminu składania indywidualnego planu badawczego Krajowa Reprezentacja Doktorantów przypomina, że zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,: „Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora”.

Termin ten nie powinien być skracany ze względu na wewnętrzne regulacje podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.

Informujemy, że zgodnie z art. 203 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przesłanką do skreślenia z listy doktorantów nie może być niezłożenie indywidualnego planu badawczego w terminie określonym przez wewnętrzne regulacje szkół doktorskich, jeśli termin ten jest krótszy niż termin wskazany przez ustawę.

Dodaj komentarz