Stanowisko KRD w sprawie odwołania obrony na WPiA UMK w Toruniu


Krajowa Reprezentacja Doktorantów  wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, która zaistniała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 15 maja 2017 r.

W nawiązaniu do zataczających coraz szersze kręgi informacji o odwołaniu obrony doktorskiej doktoranta, którego promotorem jest prof. dr hab. Lech Morawski, zwracamy się z uprzejmym wnioskiem do Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o pilne wyjaśnienie sprawy.

Opierając się na doniesieniach medialnych oraz napływających zapytaniach do Krajowej Reprezentacji Doktorantów z prośbami o komentarze, bez wątpienia możemy stwierdzić, że skrajnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której ocenia się doktoranta przez pryzmat promotora i jego działań.

Nie polemizujemy z faktem, że członkowie komisji doktorskiej mają prawo nie popierać działań prof. dr. hab. Lecha Morawskiego, które były w ostatnich dniach szeroko komentowane w debacie publicznej. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że nie można pozwolić, aby ta opinia położyła się cieniem na wysiłku naukowym doktoranta, który powierzył promocję swojego doktoratu z kilkuletnim wyprzedzeniem prof. dr. hab. Lechowi Morawskiemu.

Zaistniała sytuacja jest przykładem zjawiska, które zasługuje na podjęcie działań zapobiegawczych i sanacyjnych. Nie należy dopuszczać do okoliczności, w których w wyniku oceny promotora lub jego działań oceniany jest doktorant i rezultat jego kilkuletniej pracy badawczej. Odmówienie dopuszczenia doktoranta do obrony doktorskiej z powodu działań podjętych przez jego promotora jest sytuacją niezwykłą i niezrozumiałą, a także wysoce naganną.

Uczelnia, w naszej opinii, powinna czuć się i być zobligowana do naprawienia i zadośćuczynienia wszelkich szkód i nieprzyjemności doznanych przez doktoranta. Wydaje się, że jest to obowiązek Uczelni, ponieważ do opisanej sytuacji doszło na skutek odmówienia wykonania obowiązków zawodowych przez pracowników Uczelni oraz innych osób, które pobierają lub mają pobrać wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków w ramach procedury nadania doktorantowi stopnia doktora. Obrona pracy doktorskiej stanowi zwieńczenie kilkuletniej, wytężonej pracy badawczo-naukowej i stanowi istotny element przełomowy w życiu młodego naukowca, co rodzi też uzasadnione oczekiwania. Ignorowanie tego byłoby rażącym naruszeniem interesów i praw doktorantów oraz na stałe kładło się cieniem na wizerunku Uczelni.

Z tego powodu zwracamy się z prośbą do Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o niezwłoczne zorganizowanie obrony doktorskiej pokrzywdzonego doktoranta w terminie z nim uzgodnionym oraz zapewnienie mu wszelkiego niezbędnego wsparcia w związku z zaistniałą sytuacją.

Stanowisko KRD

Zobacz posty