Stypendium doktorskie

Studia doktoranckie umożliwiają zdobywanie zaawansowanej wiedzy z danej dyscypliny naukowej lub dziedziny. Ponadto przygotowują do naukowej pracy twórczej i badawczej. Edukacja w ramach studiów doktoranckich kończy się uzyskaniem Świadectwa ukończenia studiów doktoranckich oraz tytułu doktora. Doktoranci mają prawo do korzystania ze stypendium doktoranckiego. Zgodnie z ustawą maksymalny okres pobierania stypendium doktoranckiego (przez wszystkich doktorantów) w ramach szkól doktorskich wynosi 4 lata. Stypendium doktoranckie wynosi około 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca oceny śródokresowej, a po jej przeprowadzeniu co najmniej 57%. Niepełnosprawni doktoranci mogą liczyć na stypendium o wartości 30% kwoty minimalnego stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej. Stypendium doktoranckie jest wypłacane nieprzerwalnie przez okres 12 miesięcy. Jest wypłacane do dnia ukończenia kształcenia. Kiedy należy złożyć wniosek? Termin zależy od indywidualnych ustaleń danej uczelni, na której kształci się doktorant. Doktoranci mają prawo do ubiegania się o stypendium dla wybitnych młodych naukowców, którzy wykazują się ponadprzeciętnymi i znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. O przyznanie stypendium może złożyć wniosek rektor uczelni, dyrektor instytutu badawczego lub międzynarodowego, gdzie prowadzona jest szkoła doktorska, w której zdolny naukowiec jest doktorantem. Doktoranci mogą starać się o: stypendia, przyznawane przez firmy i organizacje pozarządowe, rektora, stypendia w formie zapomogi, stypendium dla doktorantów niepełnosprawnych i stypendia socjalne. Doktoranci w szkołach doktorskich, którzy pobierają stypendium doktorskie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniem od wypadków.

Czytaj też: