Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca 2022

Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca 2022

Ogłoszenie o naborze do Szkoły Młodego Naukowca-Samorządowca – SMNS KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim. W ramach SMNS w dniach 3-6 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się zarówno w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde. Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 35), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

Co oferuje „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”? W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:

 • udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, regulacji w zakresie okresu przejściowego, jak również badań naukowych, pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-dydaktyczną);
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”;
 • certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia projektu.

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Kiedy odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Projekt rozpocznie się 3 marca a zakończy 6 marca 2022 r.

Gdzie odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

W górach! Zapraszamy do Hotelu Belvedere Resort & Spa, ul. Droga do Białego 3, 34-500 Zakopane.

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Maksymalna liczba miejsc: 35 doktorantek/doktorantów.

Czego oczekujemy od Kandydatów?

 • statusu doktoranta,
 • doświadczenia w działalności naukowej,
 • zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjności czasowej,
 • dużo uśmiechu
 • Mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie na adres smns@krd.edu.pl następujących dokumentów:

 • skanu podpisanego Życiorysu;
 • skanu podpisanego Listu motywacyjnego (prosimy o zawarcie w liście informacji o osiągnięciach naukowych, badawczy, organizacyjnych, samorządowych; max. 1 strona A4);
 • skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • skanu wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu;
 • zał. 1 akceptacja Regulaminu;
 • zał. 2 zgoda na przetwarzanie wizerunku.

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: “Zgłoszenie SMNS– Imię Nazwisko-Nazwa Uczelni”.

Do kiedy można się zgłosić?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r.

Kiedy otrzymam potwierdzenie zakwalifikowania? 

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 19 lutego 2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty.
Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.


Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca! 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów