Ustawa 2.0


#DOKTORAT 2.0

Prezentacja projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – #doktorat 2.0

W dniu dzisiejszym, tj. 17.05.2017 r.odbyła się prezentacja wypracowanych przez środowisko doktoranckie założeń do Ustawy 2.0. W prezentacji uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Zarząd i Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów,zaproszeni goście oraz przedstawiciele doktorantów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaproponowała podczas tego spotkania rozwiązania wypracowane przez środowisko doktoranckie. Wśród najważniejszych postulatów znalazły się stypendia dla wszystkich doktorantów, promowanie mobilności oraz umiędzynarodowienie programów doktorskich.

Prezentację projektu założeń Krajowej Reprezentacji Doktorantów otworzyło krótkie przemówienie prof. dr hab. inż Jana Szmidt, Rektora Politechniki Warszawskiej, w którym podkreślił on wagę nadchodzących zmian.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Michał Gajda, podczas wystąpienia otwierającego prezentację opowiedział o dotychczasowych pracach nad postulatami doktorantów oraz podkreślił, że była to praca zespołowa środowiska doktoranckiego. Szczególną uwagę zwrócił na aktualnie występującą niską efektywność studiów doktoranckich . Podkreślił, że jest to główny powód, dla którego należy podjąć się zadania reformy dotychczasowej formuły studiów doktoranckich.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Michał Gajda oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Łukasz Hnatkowski, w prezentacji, która zawierała główne postulaty środowiska doktoranckiego zwrócili uwagę również na istotę sposobu finansowania działalności uczelni. Środowisko doktoranckie w jednoznaczny sposób opowiedziało się za tym, że wysokość finansowania powinna być uzależniona od skuteczności i efektywności prowadzonych studiów doktoranckich. Istotnym elementem według Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest również obecność przedstawicieli doktorantów w ciałach kolegialnych uczelni, jak i ciałach wybierających władze uczelni. Takie rozwiązanie ma zagwarantować w przyszłości tworzenie dobrych jakościowo programów doktorskich oraz przyjaznych dla doktorantów systemów uczelnianych.

W trakcie spotkania Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin na wstępie podkreślił, że optymistyczny jest fakt, że postulaty doktorantów są zbliżone do pomysłów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapowiedział zagwarantowanie dla każdego doktoranta stypendium którego wysokość zostanie uzależniona od czynników makroekonomicznych. Przedstawił proponowane przez Ministerstwo ścieżki do uzyskania stopnia doktora, w tym model szkół doktorskich.  Zwrócił uwagę, że środowisko doktorantów zaproponowało bardzo rygorystyczne wytyczne w kwestii umiędzynarodowienia. Zasugerował wprowadzenie wymogu co najmniej jednej publikacji w języku obcym nowożytnym przed obroną pracy doktorskiej. Poinformował również, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrezygnowało z pomysłu zakazu zatrudnienia w jednostce macierzystej po obronie pracy doktorskiej Stwierdził, iż propozycja KRD, dotycząca sześciomiesięcznego stażu jest niewystarczająca. Zasugerował dalszą dyskusję na temat rozwoju idei mobilności młodych naukowców. Zwrócił się z prośbą,  aby środowisko doktoranckie swoich uwag nie zawężało jedynie do propozycji dotyczących studiów doktoranckich podkreślając, że to młodzi naukowcy są przyszłością polskiej nauki i to dla nich pisana jest Ustawa 2.0.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Członka Zarządu KRD Beatę Baran, w którym uczestniczyli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Przewodniczący KRD Michał Gajda oraz Wiceprzewodniczący KRD Łukasz Hnatkowski padło wiele pytań na temat zwiększenia efektywności studiów doktorancki oraz funkcjonowania uczelni w nowej rzeczywistości.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolejny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, Przewodniczący KRD Michał Gajda oraz Wiceprzewodniczący KRD Łukasz Hnatkowski. Podczas panelu zostały poruszone takie zagadnienia jak obowiązkowych język angielski w programach doktorskich, realizacja programów doktorskich, mobing na uczelniach oraz nadawanie stopnia doktora przez Instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Poniżej zostały zamieszczone wszystkie materiały wypracowane podczas konsultacji prowadzonych ze środowiskiem doktorantów. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Konspekt projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Nagranie z prezentacji założeń doktoranckich do ustawy 2.0

Prezentacja postulatów KRD

Raport KRD w sprawie założeń do nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Zamieszczamy również informacje z mediów na temat prezentacji:

Gazeta Prawna
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Agencja Prasowa
Gazeta Prawna
Rzeczpospolita

Zobacz posty