XIX Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Na mocy przepisu 7 ust. 5 statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019r.
ogłaszamy XIX Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniach 9 – 10 grudnia
2022r. w Warszawie.

Program Ramowy Zjazdu
Zjazd odbędzie się w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.

09.12.2022 r. (piątek) od godziny 15:00
Otwarcie Zjazdu, przywitanie gości, sprawozdanie z działalności Zarządu XVIII kadencji,
głosowanie nad udzieleniem absolutorium organom Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
sprawozdanie z działalności i zatwierdzenie sprawozdania Rzecznika Praw Doktoranta.

10.12.2022 r. (sobota) od godziny 10:00
Sprawozdanie z działalności i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Komisji
Rewizyjnej, wybór nowego składu organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
(Przewodniczący, Zarząd, Komisja Rewizyjna).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu Statutu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów obowiązującego na mocy decyzji z dnia 15 grudnia 2021 r., w związku z Uchwałą
62/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 15.11.2022 r. ogłasza się konkurs
do Prezydium Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołanego na 9 – 10
grudnia 2022 r. Zgłoszenia w sprawie konkursu przyjmowane są do dnia 25 listopada 2022 r, a
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów w terminie 3 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Zgłoszenia delegatów i obserwatorów przyjmowane są do 29 listopada 2022r do godziny 23:59!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: wyborczy22@krd.edu.pl
Dokumenty (w formacie PDF) prosimy podpisywać według poniższej formuły:
DELEGAT_nazwisko_afiliacja
OBSERWATOR_nazwisko_afiliacja

Formularz zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego KRD należy przesłać na adres sekretariat@krd.edu.pl oraz prezydium22@krd.edu.pl w terminie nie późniejszym niż na 10 dni przed otwarciem Zjazdu, do 29.11.2022r. do godziny 23:59 r. Wraz ze zgłoszeniem kandydat jest zobowiązany przesłać prezentację swojej kandydatury (w wybranej przez siebie formie – zostanie ona zamieszczona na stronie www KRD).

ZAŁĄCZNIKI
Ogłoszenie XIX Zjazdu Delegatów KRD
Uchwała Nr 62/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu do Prezydium XIX Zjazdu Delegatów KRD
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/2022 w sprawie ogłoszenia Konkursu do Prezydium XIX Zjazdu Delegatów KRD
Uchwała Nr 63/2022 w sprawie powołania członków do Prezydium XIX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Załącznik do uchwały nr 63/2022 w sprawie powołania członków do Prezydium XIX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

FORMULARZE
Zgłoszenie kandydata na przewodniczącego KRD
Zgłoszenie delegata
Zgłoszenie obserwatora


Zobacz posty