XVII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów


W dniach 11-13 grudnia 2020 r. odbędzie się

XVII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z podmiotów kształcących doktorantów.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, Zjazd odbędzie się za pomocą środków porozumiewania na odległość.

KomunikatNAZWAdata
Pismo-w-sprawie-zwolania-Zjazdu-Delegatow-KRD.pdfPismo w sprawie zwołania Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantówv1 (30.11.2020 22:45)0fd2b943742360268e25ad6f46b56893
Zalacznik-do-pisma-KRD.P.2020.90.1.pdfOpis sposobu uczestnictwa w XVII Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Załącznik do pisma KRD.P.90.2020.1v1 (30.11.2020 22:45)a0e0ac1d3fa19952c3e887fb4b97618a
pismo-do-KRD.pdfZgoda na przeprowadzenie Zjazdu w formie onlinev1 (30.11.2020 22:45)39ee153f729c72adc58017226baeef7c
Formularz-zgoszeniowy-kandyda-ta-na-Przewodniczacego-KRD.pdfZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGOv1 (30.11.2020 22:45)d6651af8de8c71e0960a4ebd1338fa32
Zgloszenie-delegata-na-XVII-Zjazd-Delegatow-KRD.pdfZGŁOSZENIE DELEGATAv1 (30.11.2020 22:45)74cd33670c4f116beb9e9f13cc359aa6
Zgoszenie-obserwatora-na-X-VII-Zjazd-Delegatow-KRD.pdfZGŁOSZENIE OBSERWATORAv1 (30.11.2020 22:45)0fc78ea2561ffa13bb2db9332d1f07db
Wagi_wybory_KRD_2020_LF.xlsxLISTA PODMIOTÓW Z WAGĄ GŁOSÓWv1 (30.11.2020 22:45)a9d7e5935bf671cecc36ef88af774d6b
STATUT_KRD_08_XII_2019.pdfStatut + Ordynacja Wyborczav1 (30.11.2020 22:45)9c84804b5ea5dd4f3ea576710420eadd
Oswiadczenie-o-popelnionym-bledzie-w-obliczeniach.pdfOświadczenie o popełnionym błędzie w obliczeniachv1 (30.11.2020 22:45)406f42b572ed242fb41ddd2acb74e4a6
lista_kandydatow.pdfLista kandydatów na Przewodniczącegov1 (2.12.2020 17:46)77ebb3aa338869e7891026037597daf0
kandydat_aleksy.pdf
kandydat_jaroslaw.pdf
kandydat_przemyslaw.pdf
kandydat_tomasz.pdf
Prezentacje kandydatów na Przewodniczącegov1 (7.12.2020 22:55)b689fc913e93561f8bb7332f870e9bb8 *kandydat_tomasz.pdf
32ce75bc47fcc7b909e1610b134c7f42 *kandydat_przemyslaw.pdf
0141edb58094c4a2286be6c33c3b95c6 *kandydat_aleksy.pdf
61dae3ab337b61c4f416ac680991d5bf *kandydat_jaroslaw.pdf
KOMUNIKATdata
Komunikat 01 – 30.11.2020
1) Do dnia 1.12.2020 do godziny 12:00 na stronie KRD.edu.pl zostaną uporządkowane wszystkie załączniki związane z wyborami.
2) Każdy z nich opatrzony będzie sumą kontrolną MD5, aby zapewnić niezaprzeczalność zawartości plików.
3) Od dnia 30.11.2020 wszelkie zgłoszenia na kandydata, delegata i obserwatora winny spływać na e-mail: wybory@krd.edu.pl, do którego wyłączny dostęp mają: Mikołaj Sałek, Anna Bednarowicz, Łukasz Furgała.
4) Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły na adres sekretariat@krd.edu.pl zostaną przekierowane do dnia 1.12.2020 do godziny 10:00 na adres wybory@krd.edu.pl.
5) Trwają rozmowy z firmą, która przeprowadzi głosowania podczas wyborów. Do końca tygodnia chcę przygotować otwartą prezentację systemu, taką aby każdy miał prawo sprawdzić jak to będzie wyglądało – na bieżąco będę Was informował.
6) Trwają rozmowy, aby został przesłany podręcznik odnośnie tego systemu do głosowania – będę informował.
7) Niniejszym prezentuję harmonogram na najbliższe dni:
– zgłaszanie Kandydatów na Przewodniczącego KRD do 1.12.2020 23:59:59
– zgłaszanie delegatów, obserwatorów do 4.12.2020 23:59:59
– ogłoszenie listy podmiotów, które zgłosiły delegata i/lub obserwatora do 8.12.2020 23:59:59
8) W przypadku pojawiających się pytań – odpowiedzi na nie – pojawią się w poście na stronie KRD.edu.pl który informuje o Zjeździe w sekcji FAQ
30.11.2020 23:55
Komunikat 02 – 1.12.2020
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie liczby doktorantów, niniejszym proszę wszystkich zainteresowanych o precyzyjne opisanie wątpliwości odnośnie liczby doktorantów mailowo na adres wybory@krd.edu.pl.
W dniu 2.12.2020 zostanie wysłane oficjalne zapytanie do mnisw.
1.12.2020 09.53
Komunikat 03 – 1.12.2020
1) Przypominam, iż do 1.12.2020 23:59:59 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego.
2) W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie adresu e-mail na jaki trzeba wysłać zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego – dopuszczone zostaną zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego bez względu na to, czy zostaną wysłane na mail sekretariat@krd.edu.pl czy wybory@krd.edu.pl (o ile zostaną przesłane w terminie)
3) Do 2.12.2020 12:00 czekam na przesyłanie wątpliwości odnośnie liczby doktorantów na konkretnych uczelniach w porównaniu z opublikowanym excelem
4) W dniu 7.12.2020 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie przedstawiające system do głosowania. Link zostanie opublikowany niebawem.
5) Od dnia 2.12.2020 kolejne komunikaty będą prezentowane na stronie krd.edu.pl w zakładce https://krd.edu.pl/xvii-zjazd-delegatow-krajowej…/
1.12.2020 21:48
[Komunikat 04 – 3.12.2020]
1) Informuję, iż w wyborach na Przewodniczącego KRD zostało zgłoszonych 4 kandydatów.
Powyżej została zamieszczona lista zgłoszonych Kandydatów
2) W związku z wieloma pytaniami odnośnie ważności zaświadczeń o statusie doktoranta, uznawane będą wszystkie, które zostały wystawione nie wczesniej niż w dniu 1.10.2020
3) W związku z wątpliwościami odnośnie terminów zgłoszeń kandydata na Przewodniczącego oraz Delegatów i obserwatorów uprzejmie informuję, iż termin zgłoszeń na Przewodniczącego został wskazany w „Piśmie w sprawie zwołania Zjazdu Delegatów KRD”. Zastosowany został sposób obliczania terminów jak w KPA. Ponadto termin został ogłoszony do publicznej wiadomości ze znacznym wyprzedzeniem. Z racji krókich terminów zmiana terminu po fakcie zwołania zjazdu wyborczego KRD spowodowałaby więcej problemów niż pożytku.
4) W dniu dzisiejszym zaprezentowany został wewnętrznie system do głosowania. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje do poprawnego przeprowadzenia zjazdu, w tym głosowań.
5) Do Ministerstwa zostało wysłane zapytanie odnośnie wagi głosów. Czekamy na odpowiedź. Póki co bazujemy na excelu, który przekazało oficjalnie Ministerstwo do KRD tj.: KRD-Baza-danych.xlsx (MD5: d91cab60c7b8a421ce79305eb5b667bd)
6) W dniu 7.12.2020 o godzinie 17:00 zapraszamy na publiczne przedstawienie systemu do głosowania. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań.
LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVlOTRjMGMtYWU2Mi00NGYwLWIzNjQtMjA1MGRkYzk2NDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22c4142c06-061c-429f-9bd8-2138b57d9453%22%7d
[Komunikat 05 – 8.12.2020 16:24]
1) Akceptowalnym potwierdzeniem statusu doktoranta będzie wyłącznie jedno z poniższych:
a) skan potwierdzenia z dziekanatu lub sekretariatu Szkoły doktorskiej
b) skan lub wygenerowane z systemu obsługi toku studiów potwierdzenie jednoznacznie wskazujące posiadany status doktoranta
c) skan obu stron legitymacji doktoranta/uczestnika Szkoły Doktorskiej
2) W związku z powyższym wzywa się do uzupełnienia braków formalnych wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia na delegata lub obserwatora i nie przekazały minimum jednego z powyżej wymienionych potwierdzeń.
Mając na względzie powyższe oraz z racji na konieczność uporządkowania i przygotowania dokumentacji przed Zjazdem nieprzekraczalny termin na uzupełnienie ww. braków formalnych wydłuża się i ustala się na dzień 9.12.2020 godzina 16:30.
Brak przesłania do tego terminu ww. dokumentów spowoduje brak rejestracji na Zjazd danego obserwatora/delegata.
3) Potwierdzenia e-mailowe zostaną wysłane niezwłocznie na adresy indywidualne podane w zgłoszeniu papierowym.
[Komunikat 06 – 9.12.2020 21:15]
1) Na podane w zgłoszeniu e-maile zostały rozesłane potwierdzenia rejestracji na Zjazd albo informacja o bezskutecznej rejestracji na Zjazd. Dotyczy to roli delegata oraz obserwatora.
2) Na Zjazd dodatkowo zaproszone zostały osoby wskazane przez Kandydatów oraz Przewodniczącego KRD.
3) Na Zjazd w roli obserwatora zostali zaproszeni wszyscy Przedstawiciele organów statutowych KRD, w tym Przewodniczący KRD, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada Doradcza, Rzecznik Praw Doktoranta, którzy nie jednocześnie zarejestrowani jako delegaci.
4) W celu dołączenia do platformy komunikacji na Zjeździe niezbędne jest ustawienie loginu według formatu „Imię Nazwisko (Skrót Uczelni)” np.
„Adam Kowalski (PP)”, „Bartłomiej Nowacki (UJK)”, „Cecylia Borowska (IITiS PAN)”
5) Dostęp do platformy do głosowania będzie rozesłany przez firmę osbługującą głosowania na adresy e-mail podany przy rejestracji.
6) Poniżej zamieszczona zostaje instrukcja użytkownika do systemu do głosowania
https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/WZA24-Instrukcja-dla-uzytkownika.pdf
Równocześnie informuję, iż każdy zainteresowany miał możliwość uczestnictwa w otwartym spotkaniu na platformie Teams prezentującym system, mógł zadać dowolne pytanie dotyczące systemu.

Zobacz posty